Opublikowano: 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.PodarujEmocje.pl 

1.Przedmiot

 1. Regulamin określa zasady działania sklepu internetowego Podaruj Emocje, składania zamówień dotyczących Produktów, dostarczania i zapłaty ceny za Produkty, jak również zasady składania i rozpatrywania reklamacji oraz uprawnienia Konsumentów do odstąpienia od Zamówień Produktów.

2.Definicje

 1. Podaruj Emocje sp. z o.o.  Piotr Makowski 86-005 Ciele ul.Przylesie 27.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej; 
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu Produktu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Rejestracja– proces zakładania przez Klienta konta w Serwisie, zawierającego dane Klienta, służące do jego identyfikacji w Serwisie oraz składania i realizacji Zamówień;
 5. Produkty – towary oferowane przez Podaruj Emocje  w Serwisie;
 6. Serwis – sklep internetowy prowadzony przez Podaruj Emocje , dostępny pod adresem podarujemocje.pl;
 7. Regulamin– niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży Produktów na odległość;
 8. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 9. >Zamówienie – zamówienie Produktu dokonane przez Klienta w Serwisie.

3.Rejestracja

 1. W celu przeglądania oferty Serwisu nie jest konieczna Rejestracja. Dokonywanie zakupów w Serwisie wymaga Rejestracji, której można dokonać wypełniając formularz rejestracyjny dostępny na stroniepodarujemocje.pl
 2. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Klient otrzyma wiadomość e-mail na adres podany w formularzu w celu potwierdzenia Rejestracji. W wiadomości e-mail Klient otrzyma dane rejestracyjne (login oraz hasło dostępu do konta), uprawniające do zalogowania się do konta. Pierwsze zalogowanie się do konta jest równoznaczne z jego aktywowaniem. W razie utraty loginu lub hasła dostępu do konta, Klient może skorzystać z procedury ich odzyskiwania, klikając naodpowiednie pola dostępne w Serwisie.
 3. Podczas Rejestracji Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych.
 4. Klient powinien zachować w tajemnicy i odpowiednio chronić login i hasło.
 5. W zakresie dopuszczonym przez prawo Podaruj Emocje  nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta błędnych lub niepełnych danych oraz za skutki posłużenia się loginem i hasłem Klienta przez osobę trzecią.

4.Zamawianie Produktów, cena, metody płatności

 1. Podane w Serwisie informacje nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży. 
 2. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien zalogować się do swojego konta w Serwisie i dokonać wyboru Produktu lub Produktów. Opcjonalnie, Klient może wskazać dodatkowe życzenia w trakcie składania Zamówienia, zgodnie z dostępnymi w Serwisie możliwościami, w szczególności inne miejsce dostawy niż miejsce zamieszkania lub siedziba Klienta, zgłoszenie woli otrzymania faktury itp.
 3. Zamówienie zostaje złożone z chwilą kliknięcia przez Klienta przycisku „Zamawiam i płacę” lub innego równoznacznego.
 4. Płatność za Produkty jest możliwa za pośrednictwem przelewu bankowego na wskazane konto.
 5. Po złożeniu Zamówienia i dokonaniu płatności za Produkt, Klient otrzyma wiadomość e-mail na adres podany na koncie Klienta, zawierającą potwierdzenie złożenia Zamówienia.
 6. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Podaruj Emocje  dotycząca zakupu Produktu zostaje zawarta na czas oznaczony wykonania przez Strony obowiązków wynikających z umowy. Umowa może być rozwiązana w trybie i na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu, kodeksu cywilnego i Ustawy.
 7. Przedmiotem umowy sprzedaży w Serwisie są Produkty, których główne cechy są podane w Serwisie. Ceny Produktów wskazane w Serwisie zawierają podatek VAT bądź są podane w kwocie netto i brutto, w złotych polskich. Przed złożeniem Zamówienia, w Serwisie widoczne są również koszty dostawy Produktu, a po wyborze przez Klienta opcji dostawy Klient jest informowany i akceptuje ostateczną sumę do zapłaty, na którą składa się cena brutto za Produkt i koszt dostawy.

5.Voucher i warunki realizacji prezentu

 1. Voucher nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 2. Po upływie okresu ważności vouchera, realizacja prezentu jest niemożliwa.
 3. Realizacja niektórych z prezentów, ze względu na swoją specyfikę, uzależniona jest od warunków pogodowych. W przypadku każdego z takich prezentów jest to wskazane w opisie prezentu.
 4. Obdarowany musi skontaktować się za pośrednictwem zakładki „Rezerwuj” umieszczonej na stronie www.PodarujEmocje.pl przed upływem okresu ważności vouchera, w celu ustalenia terminu i miejsca realizacji prezentu.
 5. Obdarowany powinien skontaktować się z www.PodarujEmocje.pl, na co najmniej 14 dni przed zaplanowanym przez siebie terminem realizacji prezentu (chyba, że w opisie voucheru podany jest inny termin). www.PodarujEmocje.pl zastrzega, że wykonawca nie gwarantuje realizacji prezentu w zaplanowanym przez obdarowanego terminie.
 1. W celu zmiany ustalonego terminu realizacji prezentu na inny termin, obdarowany zobowiązany jest skontaktować się z wykonawcą odpowiednio wcześniej, ale nie później niż na 5 dni roboczych przed ustalonym terminem realizacji prezentu, a także poinformować www.PodarujEmocje.pl o zmianie.
 1. Obdarowany może zmienić termin realizacji prezentu tylko jeden raz. Zmiana termin realizacji prezentu jest niemożliwa po upływie okresu ważności vouchera.
 1. Niezrealizowanie prezentu w okresie ważności vouchera skutkuje brakiem możliwości realizacji prezentu przez obdarowanego i z tego tytułu nie przysługują, ani obdarowanemu, ani klientowi żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot kwoty wpłaconej przez klienta na rzez www.PodarujEmocje.pl .
 2. Obdarowany ma obowiązek pokazania vouchera zawierającego nr. skłądający się z pięciu cyfr wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji prezentu. W sytuacji nie przekazania voucheru, wykonawca ma obowiązek odmówić realizacji prezentu. W takim przypadku, ani klientowi, ani obdarowanemu nie przysługują żadne roszczenia.
 3. Wykonawca ma prawo odmówić realizacji prezentu lub przerwać jego realizację, jeżeli obdarowany nie stosuje się do instrukcji mu udzielanych, jest po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających lub nie spełnia wymagań wyszczególnionych w opisie prezentu. W opisanych przypadkach klientowi oraz obdarowanemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.
 4. Nie stawienie się obdarowanego na uzgodnione z wykonawcą miejsce realizacji prezentu lub jego spóźnienie się dłuższe niż 15 minut w stosunku do godziny ustalonej w wykonawcą, powoduje utratę uprawnień do realizacji prezentu, chyba że usługodawca podejmie inną decyzję.
 5. Wykonawca może zmienić miejsce realizacji prezentu, o czym poinformuje obdarowanego na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem realizacji prezentu, chyba że miejsce to jest zależne od warunków pogodowych i ustalane w dniu realizacji prezentu. W takiej sytuacji obdarowany, jeżeli nie zgodzi się na nowe miejsce realizacji prezentu, ustala z wykonawcą nowy termin realizacji prezentu.
 6. W przypadku prezentów, których realizacja zależy od warunków pogodowych, wykonawca może odmówić realizacji prezentu, w sytuacji kiedy mogłoby to zagrażać życiu lub zdrowiu obdarowanego lub osób trzecich. W takiej sytuacji, obdarowany i wykonawca ustalają nowy termin realizacji prezentu.
 7. Postanowienia z pkt. 13 regulaminu stosuje się odpowiednio do sytuacji kiedy do niezrealizowania prezentu doszło z przyczyn niezależnych od wykonawcy, w szczególności wskutek awarii maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji prezentu, choroby pracownika wykonawcy, którego udział jest konieczny do zrealizowania prezentu lub jeżeli realizacja prezentu łączyłaby się z rażąco wysokimi kosztami.
 8. Wykonawca nie pokrywa żadnych kosztów, jakie obdarowany poniósł, w związku z zarezerwowaną realizacją prezentu, do której nie doszło z przyczyn wskazanych w pkt .13 i 14.
 9. www.PodarujEmocje.pl nie ponosi odpowiedzialności za realizację prezentu. Wykonawca jest w całości odpowiedzialny za realizację prezentu w sposób zapewniający dbałość o życie, zdrowie oraz bezpieczeństwo obdarowanych i osób trzecich.
 10. Realizacja prezentu będzie mógł dokonać każdy posiadacz vouchera, chociażby nie był wskazany w dokumencie vouchera, o ile poda on swoje dane teleadresowe i oświadczy, w jakiej formie nastąpiło przekazanie.

6.Dostawa jakość Produktów 

 1. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 5 dni roboczych.
 2. Produkt wysyłany jest do Klienta przesyłką kurierską, na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 3. Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, iż Produkt nie jest dostępny, Podaruj Emocje  powiadomi o tym Klienta na adres e-mail oraz dokona zwrotu wpłaconych przez Klienta środków. Jeśli niedostępne są niektóre Produkty wskazane w Zamówieniu bądź jeśli Produkt może zostać dostarczony, ale w terminie dłuższym niż wskazany w ust. 1, Klient może podjąć decyzję o anulowaniu części bądź całości Zamówienia.
 4. Podaruj Emocje przewiduje możliwość wysyłek Produktów wyłącznie do odbiorców na terytorium Polski. W przypadku chęci zamówienia Produktów za granicę, należy skontaktować się z Podaruj Emocje .
 5. W przypadku uszkodzeń przesyłki zalecane jest spisanie protokołu szkodowego, który ułatwi dochodzenie ewentualnych roszczeń.
 6. Podaruj Emocje zobowiązuje się do dostarczenia Produktów wolnych od wad.
 7. W przypadku wad prawnych Produktu, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

7.Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zakupu Produktu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy, w ciągu 14 dni od daty odebrania Produktów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.
 3. Podaruj Emocje  potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wysyłając do Klienta wiadomość email na adres poczty elektronicznej.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Produkt powinien zostać zwrócony na adres Podaruj Emocje  wskazany w definicjach Regulaminu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Podaruj Emocje  zwróci Konsumentowi niezwłocznie dokonane przez niego płatności, zgodnie z przepisami Ustawy.
 6. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi Konsument. Podaruj Emocje  nie odbiera przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 7. Podaruj Emocje  dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.Reklamacje

 1. Reklamacje można składać za pośrednictwem wiadomości email na adres: piotr@podarujemocje.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać w szczególności dane Klienta oraz numer Zamówienia i opis reklamacji.
 3. Podaruj Emocje  rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania, zawiadamiając Klienta o sposobie jej rozpatrzenia na adres, z którego została wysłana reklamacja. 

9.Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Podaruj Emocje sp. z o.o.  Piotr Makowski 86-005 Ciele ul.Przylesie 27.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celu realizacji Zamówień i rozpatrywania reklamacji.
 3. Jeśli Klient wyrazi na to zgodę, dane będą przetwarzane również w celu informowania o nowych Produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Podaruj Emocje.
 4. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich przeglądania, poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być przeglądane, poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta w Serwisie.

10.Postanowienia końcowe

 1. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się 1przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.
 2. Podaruj Emocje nie przewiduje udzielenia gwarancji na Produkty ani świadczenia usług posprzedażnych. Podaruj Emocje nie jest związany kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2pkt. 5) ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 3. Spory wynikające z umowy o dostarczenie Produktu będą rozpoznawane przez właściwy sąd powszechny. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta i Podaruj Emocje, spór może zostać poddany rozstrzygnięciu w drodze pozasądowej, w szczególności sprawa może zostać skierowania do stałego polubownego sądu konsumenckiego, uzgodnionego przez Strony.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.